پیشگیری از جرم از منظر نبوی
34 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درجرم شناسی برای عوامل جرم زا تقسیمات متعددی صورت گرفته است.امّا معروفترین آنها تقسیم عوامل جرم زا به عوامل درونی وبیرونی است.عوامل درونی خود به دو دسته تقسیم میشوند:عوامل زیستی وعوامل روانی. عوامل بیرونی نیز به دودسته عوامل جغرافیایی و اجتماعی تقسیم می شوند. از عوامل درونی زیستی میتوان به توارث،جنس،نقش سن وخصوصیات جسمانی اشاره نمود.عوامل درونی روانی هم شامل اختلالاتی است که ناشی نقص شخصیت مجرم می باشد.از جمله این اختلالات میتوان به عقب ماندگیهای ذهنی،صفات رذیله و بیماریهای روانی اشاره نمود. عوامل بیرونی جغرافیایی شامل آب وخاک محیط پیرامونی میشود.عوامل بیرونی اجتماعی عبارتند از:محیط خانوادگی،عوامل اقتصادی وعوامل فرهنگی.دراین تحقیق مختصر عواملی رابررسی می-کنیم که درمنابع دینی به آن اشاره شده است،یا ردپایی را درآن منابع برای این عوامل وتاثیر گذاری آن میتوان، پیدا کرد.تاکید ما دراین تحقیق بر احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله میباشد.
دانلود